Bygga nytt, ändra,bygga oM

REGLER KOLONISTUGOR
Generellt krävs tillstånd från styrelsen för många åtgärder du vill göra.

Byggreglerna är på gång att revideras.
Observera att man ska ha byggtillstånd/bygglov även till bodar/förråd.

Om du undrar över något kontakta styrelsen.

BYGGREGLER, pdf.
 

REGLER FRILAND
Generellt krävs tillstånd från styrelsen för många åtgärder du vill göra.

Utan tillstånd får du:
1. Anordna uteplats utan fast tak i markplan
2. Sätta upp spaljé – utan att skugga granne
3. Byta takmaterial på bod

Riv- och byggtillstånd
För att bygga eller riva en bod krävs tillstånd från styrelsen. Bygglovhandlingen ska bestå av en ritning, som innehåller en planskiss och skiss över fasader. Köper du en färdig bod brukar säljaren ha bilder på boden som kan användas.

Bodens placering och storlek
Ny bods bör placeras på samma plats som tidigare. Om så inte sker, krävs tillstånd av granne. Bodens storlek får vara max 5 m².

Plank
Det är tillåtet med byggd avgränsning som är max 1.10 m hög och har en genomsiktlighet på 50 % eller mer.

Träd och buskar
Bärbuskar ska planteras så att de inte väller över lottgränsen. Fråga odlingsrådgivare i
föreningen om du är osäker. Plantering av frukt- och prydnadsträd är inte tillåtet på friland.

Värdering vid avyttring
Frilandslotter med bod värderas efter den mall föreningen tillämpar vid värderingar.
Föreningens värderare utför värderingen till priset 150 kr som säljaren står för. Styrelsen utser köpare från intresselistan.

Övrigt

- Merparten av lottens yta ska vara uppodlad

- Lämna ca 50 cm fri yta utan odling mot granne. Den ytan betraktas som allmänning
och syftar till att underlätta passage och skötsel av odlingar
- Bråte och skräp får inte förvaras på lotten
- Angränsande vägar, diken och slänter inom koloniområdet ska hållas välskötta

Mer information finns i föreningens stadgar och ordningsföreskrifter.
Tillstånd från styrelsen gäller i två år från beslutsdatum.