ordningsregler

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER SUNDBYBERGS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRNING

Antagna på årsmöte 2013-03-10

Koloniträdgårdslotten får endast användas för koloniträdgårdsändamål och ska skötas med omsorg om vår miljö och med hänsyn till kolonigrannar och besökare.

Allmänningar, dvs. vägar, gångar, diken, slänter, häckar och dylikt som gränsar till den egna lotten ska hållas välskötta. I de fall allmänningarna gränsar till flera lotter ska ansvaret för skötseln delas gemensamt mellan dessa lotter.

Träd och buskar får ej planteras så att de stör eller inkräktar på vägar, gångar eller grannars lotter.

Inga frukt- eller prydnadsträd får planteras på friland.

Användning av kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel bör i möjligaste mån undvikas.

Bevattningsförbud med slang och spridare råder mellan klockan 10.00 -16.00. Gräsmattor får ej bevattnas med undantag för nyanläggningar.

Kompost ska anläggas och skötas i god ordning och får inte orsaka olägenhet för grannar. För kompostering av hushållsavfall krävs anmälan till och godkännande från Sundbybergs Kommun. Blankett finns på föreningens hemsida. Med tanke på att hushållsavfall lockar skadedjur måste komposteringen ske i därför avsedd behållare samt skötas mycket noggrant.

Eldning inom området är förbjudet.

Varje medlem i föreningen ska utföra årlig arbetstjänst. Vid utebliven arbetstjänst uttas en avgift.

För regler kring byggnader hänvisas till Byggregler och Regler friland som finns att läsa på föreningens hemsida.

Husdjur ska alltid hållas under uppsikt. Vid vistelse utanför den egna lotten ska husdjur vara kopplade.

Fordonstrafik inom området ska begränsas till ett minimum. Parkering av fordon ska ske på de P-platser som finns anlagda.

I övrigt hänvisas till föreningens stadgar.

KÖR FÖRSIKTIGT 
i området och observera att trälocken på Byvägen inte klarar biltrafik. Så kör inte på dem.

Parkering på vägar och gångar i området är helt förbjudet. 

Det är endast tillåtet att åka in med bil om man har anledning att lasta av eller hämta.

Det är inte tillåtet att parkera på torget vid gula boden under dagtid.
 
Parkering i Duvbo är det som gäller.