SUNDBYBERGS KOLONITRÄDGÅRDSFÖRENING 

§ 1.    FÖRENINGENS NAMN 
Föreningens namn är Sundbybergs Koloniträdgårdsförening  

§ 2.    FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 

2.1 Sundbybergs Koloniträdgårdsförening är en allmännyttig ideell förening,som har till ändamål: 

att ansvara för skötsel och underhåll av den mark föreningen arrenderar av Sundbybergs Kommun och av de anläggningar föreningen och dess medlemmar brukar, oavsett om de ägs av föreningen eller kommunen, 

att  upplåta det arrenderade området till föreningens medlemmar för att brukas av dem för koloniträdgårdsverksamhet. 

att verka för ökat samarbete mellan medlemmarna och ökat intresse för koloniträdgårdsrörelsen, samt 

att i övrigt på bästa sätt främja och tillvarata medlemmarnas intressen i deras egenskap av trädgårdskolonister. 

2.2 Med koloniträdgårdslott avses arrenderad odlingsmark med eller utan kolonistuga. 

2.3 För att främja föreningens ändamål skall föreningen anta särskilda ordningsföreskrifter för koloniområdet. 

2.4  Föreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet. Föreningen skall arbeta enligt förbundets stadgar och målsättning.  

§ 3.    MEDLEMSKAP 

3.1     Till medlem i föreningen kan den antas som är myndig, folkbokförd inom Stockholms län och själv, make/maka, partner eller sambo inte har arrende- eller nyttjanderätt till annankoloniträdgårdslott. Styrelsen har rätt att lämna person med fast bostad inom Sundbyberg företräde. Medlemskap får inte vägras på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Blivande medlemmar tas i första hand från den intresselista som styrelsen upprättar. 

3.2     Den som arrenderar en koloniträdgårdslott inom föreningens område skall vara medlem i föreningen. Om koloniträdgårdslotten arrenderas gemensamt av flera personer har dessa tillsammans endast en rösträtt i föreningen. 

3.3     Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till föreningen.Föreningens styrelse avgör om medlemskap skall beviljas. 

3.4     Medlems nyttjanderätt till koloniträdgårdslott inom föreningens område grundas uteslutande på det skriftliga kontrakt eller avtal som upprättats mellan föreningen och medlemmen. 

3.5     Om villkoren för medlemskapet enligt § 3.1 och 3.3 uppfyllts kan arvinge eller testamentstagare till avliden medlem beviljas medlemskap och överta dennes koloniträdgårdslott. Motsvarande gäller vid bodelning. 

3.6     Medlem är skyldig: 

 • att erlägga inträdesavgift, medlemsavgift, arrendeavgift, extra uttaxering eller annan avgift enligt årsmötets beslut och styrelsens anvisningar, 
 • att noga vårda och sköta den koloniträdgårdslott som upplåtits, 
 • att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och riktlinjer som utfärdas av kommunen, 
 • att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och vården av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar, samt att  vid utebliven arbetstjänst betala den av årsmötet beslutade avgiften. 


3.7 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till föreningen. Medlem som upphör att vara arrendator till koloniträdgårdslott skall anses ha utträtt ur föreningen.Medlemmen har inte rätt att få tillbaka erlagda avgifter. 

3.8 Medlem kan uteslutas ur föreningen: 

a) efter beslut av styrelsen om medlem inte i rätt tid betalar årsavgiften eller andra av föreningen beslutade utdebiteringar, 

b) efter beslut av styrelsen om medlem bryter mot dessa stadgar, gällande arrendekontrakt och ordningsföreskrifter eller i övrigt av föreningen utfärdade föreskrifter, 

c) på förslag av styrelsen genom beslut på årsmöte, om medlem motarbetar föreningens ändamål enligt § 2 eller försvårar föreningens och styrelsens arbete.  

3.9 Om det finns anledning att utesluta en medlem ur föreningen äger styrelsen om den så önskar rätt att kalla till medlingsmöte med medlemmen. Om det finns anledning att utesluta en medlem ur föreningen skall medlemmen skriftligen varnas av styrelsen. Om varningen avser § 3.8 a eller § 3.8 b och medlemmen inte rättar sig senast 14 dagar från det denne fått del av varningen har styrelsen rätt att utesluta medlemmen. Om varningen avser § 3.8 c och medlemmen inte inom motsvarande tid förklarat sig villig att rätta sig efter de i varningen framförda kraven, eller om de handlingar som föranlett varningen upprepas har årsmötet, efter förslag från styrelsen, rätt att fatta beslut om uteslutning. Utesluten medlem har inte rätt att få tillbaka erlagd avgift. 

3.10 Make/maka, partner eller sambo är valbara till förtroendeuppdrag i föreningen.

§ 4.    AVGIFTER 

4.1     Årsmötet fastställer vilka avgifter som ska tas ut av medlemmarna och avgifternas storlek. 

4.2     Årsmöte eller extra årsmöte, som utlysts enligt dessa stadgar, kan besluta om extra uttaxering eller annan föreningsavgift om så erfordras för föreningens verksamhet. 

4.3     Om inte annat beslutats av årsmötet skall årsavgift vara inbetald senastden 30 april till föreningen.  

§ 5.    ÅRSMÖTE 

5.1     Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Rösträtten på årsmötet regleras enligt § 3.2.Röstberättigad medlem kan uppdra åt make/maka, partner, sambo eller myndigt barn att utöva sin rösträtt vid årsmötet. Medlem kan även uppdra åt annan föreningsmedlem att enligt fullmakt utöva sin rösträtt. Ingen medlem får dock företräda mer än ytterligare en annan medlem vid mötet. 

5.2    Ordinarie årsmöte skall årligen hållas före mars månads utgång. Kallelse skall tillställas varje medlem senast fyra veckor före mötet. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlaspå mötet. 

5.3     Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

1.       Mötets öppnande
2.       Fastställande av röstlängd och dagordning
3.       Fråga om kallelse skett i behörig ordning
4.       Val av ordförande att leda mötet
5.       Val av protokollförare
6.       Val av justerare
7.       Val av rösträknare
8.       Styrelsens förvaltningsberättelse
9.       Revisorernas berättelse
10.     Fastställande av balansräkning och resultaträkning
11.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12.     Behandling av motioner och förslag
13.     Beslut om ersättning till av årsmötet utsedda styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
14.     Fastställande av budget och avgifter
15.     Val av föreningens ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt §§ 6.1 - 6.3
16.     Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.2
17.     Val av ombud
18.     Val av valberedning enligt § 8.1
19.     Övriga ärenden 

5.4     Styrelsen har förslagsrätt och medlemmarna har motionsrätt till ordinarie årsmöte. Motion skall avges skriftligen och vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari. Styrelsen skall yttra sig över inlämnade motioner. Styrelsens förslag, motioner och yttranden skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar senast en vecka före årsmötet. Vid årsmötet får beslut inte fattas i andra frågor än de som har angivits i kallelsen. 

5.5     Ordningsföreskrifter för koloniträdgårdsområdet fastställs av årsmötet. 

5.6     Styrelsen har rätt att kalla föreningens medlemmar till extra årsmöte. Styrelsen skall också kalla till extra årsmöte på begäran av revisorerna eller då minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta för visst angivet ändamål. Kallelse skall skesenast två veckor före extra årsmöte. I kallelsen skall anges vilka ärenden som skall behandlas av det extra årsmötet. 

5.7     Alla frågor vid årsmötet avgörs genom enkel majoritet och öppen omröstning, då stadgarna inte anger annat. På begäran av röstberättigad mötesdeltagare kan dock val, eller beslut i ärendenenl. § 3.8 c ske med sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden för mötet utslagsröst. Vid val avgörs dock lika röstetal genom lottning. 

5.8    Önskar föreningen utträda ur Koloniträdgårdsförbundet skall beslut därom ha fattats med minst 2/3 majoritet på två av föreningens stadgeenligt kallade föreningsmöten, varav det ena skall varaårsmötet. Mellan dessa möten skall minst sex månader ha förflutit. Till föreningsmöte där utträdesfrågan avses behandlas skall medlemmarna erhålla personlig kallelse där det av kallelsen framgår att utträdesfrågan skall tas upp. Kallelsen skall även sändas till förbunds- och regionstyrelsen minst tre veckor före respektive möte. Representant för kallad styrelse har yttrande- och förslagsrätt på dessa möten. 

5.9     Styrelsen ansvarar för att medlemmarna informeras om årsmötesbesluten. Medlem har rätt att läsa årsmötesprotokoll.  

§ 6.    STYRELSEN 

6.1     Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs av årsmötet bland föreningens medlemmar, enligt § 3. Flera från en och samma koloniträdgårdslott kan inte samtidigt inneha uppdrag i styrelsen och/eller som revisor. 

6.2     Styrelsen består av ordförande och kassör, vilka väljs särskilt, samt ytterligare det antal ordinarie ledamöter som årsmötet fastställer. Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter inklusive ordförande och kassör.Dessutom väljs minst två suppleanter. 

6.3     Styrelsens ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valet skall ske så att halva antalet (eller närmast högre/lägre heltal) ledamöter väljs årligen.Suppleanter väljs för en tid av ett år. 

6.4     Styrelsen skall hålla konstituerande sammanträde inom 14 dagar efter ordinarie årsmöte. Vid detta sammanträde skall inom styrelsen utses föreningens firmatecknare. 

6.5     Styrelsen är beslutför när de röstberättigade ledamöterna är fler än halva antalet ordinarie ledamöter, dock minst tre. Suppleant ersätter ordinarie ledamot då denne ej är närvarande.Samtliga styrelseledamöter och suppleanter skall kallas till styrelsens sammanträden. Suppleant har yttrande- och förslagsrätt vid sammanträdet, men rösträtt endast då hon/han ersätter ordinarie ledamot. 

Deltar endast tre ledamöter i sammanträdet skall dessa vara ense för att beslut kan fattas.

I övrigt fattas beslut med enkel majoritet, varvid ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. 

6.6     Protokoll skall föras över styrelsens sammanträden och uppta deltagare i sammanträdet, behandlade ärenden samt fattade beslut. Styrelsen beslutar hur protokollen skall justeras. 

6.7     Styrelsen svarar för föreningens gemensamma angelägenheter, ekonomi och administra-tion. Styrelsen skall bl. a:    

 • tillse att tillräckliga föreningsförsäkringar tecknas,
 • tillse att arrendeavtal, stadgar och ordningsföreskrifter efterföljs,
 • tillse att årsmötes- och styrelsebeslut verkställs,      
 • upprätta förteckning över medlemmar och intresselista över sökandetill medlemskap och koloniträdgårdslott 
 • tillse att föreningens egendom och av föreningen arrenderad egendom sköts ochunderhålls samt att erforderliga medel avsätts för detta,
 • årligen kalla till föreningens ordinarie årsmöte samt
 • ansvara för föreningens arkiv.  


§ 7.    RÄKENSKAPER OCH REVISION 

7.1     Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december. 

7.2     Föreningens räkenskaper och förvaltning skall fortlöpande granskas av två revisorer, vilka väljs av ordinarie årsmöte. Revisorerna väljs för en tid av två år med växelvis avgång. Minst enrevisorssuppleant väljs för en tid av ett år. Styrelseledamot är inte valbar till revisor eller revisorssuppleant. 

7.3     De av styrelsen upprättade balans- och resultaträkningarna samt förvaltningsberättelsen skallvara revisorerna tillhanda senast den 10 februari. 

7.4     Revisorerna skall årligen avge en revisionsberättelse senast den 1 mars. Irevisionsberättelsen skall anges om ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks.  

§ 8.    VALBEREDNING 

8.1     En valberedning med minst tre ledamöter skall utses på årsmöte. Valbar till valberedningen är alla medlemmar, enligt § 3, med undantag av styrelsens ledamöter och suppleanter. 

8.2     Valberedningen skall förbereda val av styrelse och revisorer samt suppleanter. Valberedningen skall även redovisa samtliga av medlemmarna föreslagna kandidater till dessa uppdrag på årsmötet.  

§ 9.    STADGEÄNDRING 

9.1     Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas av årsmöte med minst 2/3 majoritet. 

9.2     För att beslut om ändring av dessa stadgar skall vara giltiga krävs att föreningens årsmöte delgesyttrande över förslaget till stadgeändring från Koloniträdgårdsförbundet. Föreningens stadgarfår ej strida mot förbundets stadgar. 

9.3     Årsmöte avgör från vilken tidpunkt ändring skall gälla.  

§ 10.  TOLKNING AV STADGARNA 

Tvist om tolkning av dessa stadgar skall i första hand avgöras av regionstyrelsen och i andra hand av förbundsstyrelsen. Det åligger regionstyrelsen eller förbundsstyrelsen att avge skriftligt yttrande om tolkningen. Vid behov äger regionstyrelsen eller förbundsstyrelsen rätt att kalla till särskilt medlingsmöte.  

§ 11.  UPPLÖSNING 

11.1  Beslut om upplösning av föreningen skall fattas av två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie. Vid vartdera mötet skall beslut fattas med minst 3/4 majoritet. 

11.2   Vid upplösning av föreningen skall dess kvarvarande tillgångar användas för att gagna koloniträdgårdsrörelsen i Sverige.  Ovanstående stadgar är antagna vid årsmötet den 10 mars 2013.